Pthaigastro.org
Sherry provides wide selection of Vintage Prom Dresses search
  ปฎิทินกิจกรรม
Previous Page

ชมรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็กแห่งประเทศไทยรับสมัครแพทย์ผู้สนใจเพื่อพิจารณาให้ทุนเสนอผลงานวิจัย
ณ ต่างประเทศ สามารถ download ใบสมัครขอรับทุนดังที่แนบ
 

หมายเหตุ การสมัครขอทุนในปี 2558 หมดเขตวันที่ 30 เมษายน  เป็นข้อยกเว้นหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ชมรมโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็กแห่งประเทศไทย

ตามที่ชมรมชมรมโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็กแห่งประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกด้านวิจัย จึงเห็นสมควรที่จะสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1.1 กุมารแพทย์ที่เป็นสมาชิกชมรมโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็กแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 1 ปีหรือเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ ที่กำลังศึกษาอยู่

1.2 อายุไม่เกิน 45 ปี

1.3 ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากชมรมโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็กแห่งประเทศไทย ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา โดยนับถึงวันที่เริ่มการประชุมนั้น

1.4 เป็นเจ้าของผลงานการวิจัยนั้น (first author ใน abstract)

2. วิธีการขอทุน

 ผู้สนใจจะขอรับทุนให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาจำนวน 1 ชุด ที่มีรายละเอียดดังนี้

2.1 แบบเสนอขอรับทุน

2.2 บทคัดย่องานวิจัย

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณามายัง

เลขาธิการชมรมโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็กแห่งประเทศไทย (พ.อ.หญิง ผศ.นภอร  ภาวิจิตร)

หน่วยโรคทางเดินอาหารและโรคตับเด็ก

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนต้องดำเนินการ และเสนอเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาต่อชมรมโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็กแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

 

3. เกณฑ์การพิจารณาให้ทุน

คณะกรรมการบริหารชมรมโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็กแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินการให้ทุนโดยพิจารณาจากคุณภาพของงานวิจัย ความเหมาะสมของผู้ขอรับทุน และลักษณะการนำเสนอผลงาน (oral presentation หรือ poster presentation) ทั้งนี้ผลการตัดสินของชมรมโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็กแห่งประเทศไทยถือเป็นที่สิ้นสุด

4. รายชื่อการประชุมวิชาการต่างประเทศที่คณะกรรมการสนับสนุน

1.World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (WCPGHAN)
2. Asian Pan-Pacific Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (APPSPGHAN)
3. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)
4. North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN)
5. Federation of International Societies of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (FISPGHAN)
6. Digestive Disease Week (DDW)
7. United European Gastroenterology Week

5. การสนับสนุน

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียนการประชุมรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 50,000 บาท ผู้ได้รับทุนต้องส่งหลักฐานใบตอบรับผลงานจากการประชุมมายังเลขาธิการชมรมฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 เดือน หากปรากฏว่าผู้ได้รับทุนไม่สามารถแสดงใบตอบรับดังกล่าวต่อชมรมฯ ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าผลการตัดสินการให้ทุนในปีนั้นเป็นโมฆะและไม่มีการให้ทุนในปีนั้น

6. จำนวนทุน

กำหนดให้ปีละ 1 ทุน ซึ่งจะพิจารณาตามเกณฑ์พิจารณาให้ทุนตามข้อ 3

7. เงื่อนไขหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ผู้รับทุนต้องส่งเอกสารมายังเลขาธิการชมรมฯ ดังนี้

7.1 หลักฐาน ใบตอบรับการเสนอผลงานในการประชุมและใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ภายใน 30 วันหลังกลับจากการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน

7.2 บทคัดย่องานวิจัยที่นำเสนอ พร้อมรูปถ่ายผู้รับทุนในงานประชุม ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการประชุมเพื่องานประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่สมาชิกโดยผ่านทาง website ของชมรมฯ

8. แบบเสนอขอรับทุน

สามารถ Download แบบเสนอขอรับทุนจาก website ของชมรมโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับในเด็กแห่งประเทศไทย  

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2558


หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเสนอผลงานวิจัย

ใบสมัครขอรับทุน

 
 
   Member Login
username
password forgot password
 
Online: 1  | Today:  0
Total:  60764
   
แพทยสภา
The Medical Council of Thailand
 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
The Royall college of Paediatric of Thailand
 
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
Paediatric Society of Thailand
 
สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
Thai Association for the Study of the Liver
 
ESPGHAN
European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
 
สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
The Gastroenterological Association of Thailand
 
สมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย
Thai Association for Gastrointestinal Endoscopy (TAGE)
 
สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว(ไทย)
Thai Neurogastroenterology and Motility Society
 
ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
Society of Pedlatric Nutrition of Thailand
 
 
 
 
Thai Society of Pediatric Gastroenterology and Hepatology
  Division of Pediatric Gastroenterology and Liver Disease,
Department of Pediatrics,Phramongkutklao College of Medicine,
315 Phayathai Road, Ratchathewi,Bangkok 10400
  Email:admin@pthaigastro.org
 

Copyright © 2011 Thai Society of Pediatric Gastroenterology and Hepatology