Home Committee News & Events Gallery Q & A Contact Us
 
   
Publications | Education | Member Zone  
Education and Resources
 
 
 

โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง

 

รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล

ลูกน้อยท้องอืด แก้ไขอย่างไร ใช้ยาตัวไหนดี

 

พญ.นิภาพร หาญพิทักษ์พงศ์

โคลิก(Colic) จะทราบได้อย่างไรว่าทารกเป็นโคลิก?

 

พญ.ชมชนัท ทับเจริญ

FODMAPs

 

มาทำความรู้จัก Probiotics กัน

 

พญ. พรฑิตา เชาวลิตถวิล

ภาวะขาดน้ำในเด็ก

 

อ.นพ. เติมพงศ์ ดำรงห์ศิลป์

ปวดท้องมากเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่า

 

พญ. สุชีรา หงษ์สกุล

การกลืนวัตถุแปลกปลอมในเด็ก

  พญ. อมรพรรณ แก่นสาร

การกลืนสารกัดกร่อนระบบทางเดินอาหาร

 

พญ.พัชรินทร์ อมรวิภาส

อาหารสำหรับเด็กท้องผูก

 

รศ.พญ.ธิติมา เงินมาก

โรคท่อน้ำดีตีบตัน

 

ศ.พญ. สุพร ตรีพงษ์กรุณา

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
(Acute gastroenteritis)

 

สีของอุจจาระสำคัญอย่างไร

 

พญ. ระรอง เจริญเมือง

โรคกรดไหลย้อนในเด็ก

 

พญ.กิติยา เศรษฐไกรสิงห์

ปัญหาทางเดินอาหารที่พบบ่อยในทารก

 

ศ.พญ. สุพร ตรีพงษ์กรุณา

โรคแพ้โปรตีนนมวัวและการย่อยแลกโทสบกพร่อง

 

พญ. ภณิดา แสวงศักดิ์

การปฏิบัติตัวเมื่อติดเชื้อโรต้าไวรัส
  อ. นพ. ธีร กิจมาตรสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อโรต้าไวรัส
  ศ.นพ. ยง ภู่วรววรณ ศูนย์เชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาเจียน ถ่ายเหลวจากเชื้อโนโรไวรัส
 
ตัวเหลืองในทารก สีอุจจาระสำคัญอย่างไร
  อ.พญ. ฉัตต์มณี เลิศอุดมผลวณิช
เด็กปวดท้อง ความจริงที่พ่อแม่ควรทราบ
 
โรคไขมันพอกตับ
  รศ.พญ. วรนุช จงศรีสวัสดิ์
การดูแลและป้องกันโรคท้องผูกในเด็ก
  เสกสิต โอสถากุล
โรคกระเพาะในเด็ก
 
โรคท้องเสียในเด็ก
 
คู่มือการดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนกระเพาะอาหาร
 
 
 
 
 
 
บทความใหม่

A 11-year-old girl with ascites

พญ. ภาวิณี ชิรปัญญานนท์
อ. นพ. สิวโรจน์ ขนอม
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง

รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาเด็กท้องผูกไร้โรคทางกาย
พ.ศ.2565 (Clinical Practice Guideline for Functional Constipation) 

สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับแห่งประเทศไทย

A 12-year-old girl with leg edema (Intestinal capillariasis)

รศ.พิเศษ ภิเษก ยิ้มแย้ม   
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

A 10-year-old Thai boy with progressive jaundice  (IgG4-related disease)

พญ.สุธา เอี่ยมกุลบุตร
รศ.พญ.พลิตถิยา สินธุเสก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไท

พิษจากเห็ด Amanita spp. ในผู้ป่วยเด็ก

นพ.ทรงพล เกษสุวรรณ
รศ.นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

ลูกน้อยท้องอืด แก้ไขอย่างไร ใช้ยาตัวไหนดี

พญ.นิภาพร หาญพิทักษ์พงศ์

การวินิจฉัย รักษา และป้องกันการกลืนแบตเตอรี่กระดุมในผู้ป่วยเด็ก

A 5-year-old boy with Recurrent Lower GI Bleeding (Hamartomatous Polyps)

นพ. พ.ท. อนันดร วงศ์ธีระสุต
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Functional Gastrointestinal Disorders FGIDs in Children and Adolescent
 
 
Member Zone
username
password
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับแห่งประเทศไทย
Thai Society of Pediatric Gastroenterology and Hepatology
สำนักงาน: สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารภาควิชากุมารศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-201-1446 โทรสาร 02-201-1446
 
   
  MAP