Home Committee News & Events Gallery Q & A Contact Us
 
   
Publications | Education | Member Zone  
News & Events
 
 

"

 

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับแห่งประเทศไทย

 

ตามที่สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับแห่งประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกด้านการทำวิจัย โดยมีการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย และเพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีประสิทธิผลสูงสุด ทางสมาคมฯ เห็นควรให้มีการสนับสนุนทุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเป็นจำนวน 4 ทุนต่อปี โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

 1. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
  1. เป็นสมาชิกสมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับแห่งประเทศไทย
  2. เป็นกุมารแพทย์สาขาโรคทางเดินอาหารและตับ หรือเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
  3. เป็นเจ้าของผลงานวิจัยนั้น ๆ โดยอาจเป็น first author หรือ corresponding author
  4. งานวิจัย หรือบางส่วนของงานวิจัยดังกล่าวต้องไม่เคยถูกนำเสนอในที่ประชุมวิขาการระดับนานาชาติ หรือได้รับการตีพิมพ์
  5. มีหนังสือ/หลักฐาน ตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ โดยอาจนำเสนอในรูปแบบ poster หรือ oral presentation
  6. อายุไม่เกิน 45 ปี
  7. ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา

 

 1. วิธีการขอรับทุนสนับสนุน
  1. กรอกแบบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พร้อมแนบเอกสาร ส่งมายังสมาคมฯ โดยจะมีการพิจารณาทุน 2 รอบต่อปี
  2. เอกสารแนบ
   1. บทคัดย่อ
   2. หนังสือ/หลักฐานตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัย

 

 1. เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
  1. ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ในข้อ 1
  2. ผู้ขอรับทุนสนับสนุน ต้องดำเนินการส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2
  3. เกณฑ์การพิจารณาให้คำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้
   1. คุณภาพของผลงานวิจัย
   2. ลักษณะการนำเสนอผลงานวิจัยที่สามารถส่งเสริมศักยภาพและชื่อเสียงของประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้น ๆ เช่น oral presentation, travel หรือ young investigator award เป็นต้น
   3. ความเท่าเทียมในด้านโอกาส
   4. ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน
  4. การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคม ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 1. รายชื่อการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่สามารถขอรับทุนสนับสนุน
  1. World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (WCPGHAN)
  2. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)
  3. North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN)
  4. Asia Pan-Pacific Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (APPSPGHAN)
  5. Federation of International Societies of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (FISPGHAN)
  6. Digestive Disease Week (DDW)
  7. American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)
  8. European Association for the Study of the Liver (EASL)
  9. United European Gastroenterology Week (UEGW)
  10. การประชุมระดับนานาชาติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ

 

 1. การสนับสนุน
  1. สมาคมฯ จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเป็นจำนวน 140,000 บาทต่อปี โดยสนับสนุนในหมวดค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน และค่าที่พัก
  2. สนับสนุนทุนละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 2 ทุน และทุนละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 2 ทุน ตามหลักฐานการจ่ายจริง
  3. หากได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น รวมทั้ง young investigator award และ travel award ผู้ขอรับทุนจะต้องเปิดเผยการได้รับการสนับสนุนดังกล่าวให้กรรมการฯ ได้รับทราบ และกรรมการพิจารณาให้ทุนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

 

 1. เงื่อนไขเมื่อได้รับทุนสนับสนุน
  1. ผู้รับทุนสนับสนุนต้องส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ให้กับสมาคมฯ เพื่อประกอบการเบิกจ่าย ภายใน 30 วัน หลังจากเดินทางกลับมาจากการประชุม

 

 1. แบบสมัครขอรับทุนสนับสนุน
  1. สามารถ download ได้จาก website ของสมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับแห่งประเทศไทย www.pthaigastro.org
  2. ส่งใบสมัครขอทุนรอบแรกภายใน 15 มีนาคม ของทุกปี และรอบที่สอง ภายใน 30 สิงหาคมของทุกปี โดยรอบแรกพิจารณาให้ทุนไม่เกิน 100,000 บาท และรอบที่สองพิจารณาให้ทุนตามจำนวนเงินที่เหลือ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565

 

 

(รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิง แพทย์หญิงนภอร ภาวิจิตร)

นายกสมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับแห่งประเทศไทย

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

[ย้อนกลับ]
1
 
 
 
 
 
บทความใหม่
A 10-year-old boy with generalized edema and abdominal distention

พญ.ณภัทร วิมไตรเมต
พญ.กฤตพร พฤกษฤดี
รศ.พญ.ธิติมา เงินมาก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
A 14-year-old girl with dysphagia

พญ.สายไหม ระเบียบโอษฐ์ 
พญ.นันท์ธรา จักรธรานนท 
ผศ.พิเศษ.พญ.ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน

A 6-week-old male infant with abdominal distensionนพ.กอบพงศ์ พลับจาง
พญ.กันติชา ฉัตรเพิ่มพร
รศ.ดร.พญ.พลิตถิยา สินธุเสก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

A 13-year-old boy with chronic anemiaนพ.คริษฐ์ เพ็งสะและ
พญ.วีวิกา บุญวงษ์
ผศ.พญ.ฉัตต์มณี เลิศอุดมผลวณิช 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แนวทางเวชปฏิบัติโรคตับคั่งไขมัน 2566

โรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็ก

อ.นพ. สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ
(จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย)
"

 
Education and Resources
 
 
 
Member Zone
username
password
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับแห่งประเทศไทย
Thai Society of Pediatric Gastroenterology and Hepatology
สำนักงาน: สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารภาควิชากุมารศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-201-1446 โทรสาร 02-201-1446
 
   
  MAP