Home Committee News & Events Gallery Q & A Contact Us
 
   
Publications | Education | Member Zone  
News & Events
 
 

แบบฟอร์มขอสนับสนุนรับทุน
"

click link: https://forms.gle/q97ENWkpRviG2vdK9

ดาวน์โหลดเอกสาร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ ทุนสนับสนุนการประชุม The 1st APPSGHAN Endoscopy Masterclass and

the 2nd Hands-on course in Pediatric Therapeutic GI Endoscopy

สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ

 

สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้กุมารแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในด้านนี้ ได้มีโอกาสนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติไปเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วย ทางสมาคมฯ จึงประกาศให้ทุนสนับสนุนการประชุม the 2nd Hands-on course in Pediatric Therapeutic GI Endoscopy ดังนี้

ประเภทของทุน

       ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนการประชุม The 1st APPSGHAN Endoscopy Masterclass and the 2nd Hands-on course in Pediatric Therapeutic GI Endoscopy

จำนวนทุน

       5 ทุน

ผู้มีสิทธิขอรับทุน

 1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับชั้นปีที่ 2
 2. อาจารย์แพทย์สาขากุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ
 3. กุมารแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี และเป็นสมาชิกสมาคมฯ

การขอรับทุนและการพิจารณาทุน

       เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการศึกษา และการดูแลผู้ป่วย และตรงตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการ สมาคมฯ ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนตามลำดับความสำคัญดังนี้

 1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ ชั้นปีที่ 2 จำนวนไม่เกิน 4 ทุน
 2. อาจารย์แพทย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี จำนวนไม่เกิน 3 ทุน โดยพิจารณาหลังจากพิจารณาผู้สมัครตามเกณฑ์ในข้อ 1 แล้ว และรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ทุน
 3. สมาชิกสมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ ที่ได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัตรบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ จำนวนไม่เกิน 1 ทุน โดยพิจารณาเป็นลำดับที่ 3 หลังจากพิจารณาผู้สมัครตามเกณฑ์ในข้อ 1 และ 2 เสร็จสิ้นแล้ว และรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ทุน
 4. ผู้สมัคร สมัครผ่าน link ของสมาคมฯ ที่ประกาศไปตามช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดย กรอกข้อมูลทั่วไปดังนี้
  1. ชื่อ-นามสกุล
  2. อายุ
  3. ตำแหน่ง (แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, อาจารย์แพทย์,กุมารแพทย์สาขาโรคทางเดินอาหารและตับ)
  4. สถานที่ทำงาน
  5. E-mail และ เบอร์โทรศัพท์
 5. กำหนดการรับสมัคร ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565
 6. ประกาศผลการรับสมัคร ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565

 

 

                                                ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

                                 (รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิง แพทย์หญิงนภอร ภาวิจิตร)
                                      นายกสมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ

[ย้อนกลับ]
1
 
 
 
 
 
บทความใหม่
แนวทางเวชปฏิบัติโรคตับคั่งไขมัน 2566

โรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็ก

อ.นพ. สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ
(จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย)
"

การดูแลและป้องกันโรคท้องผูกในเด็ก

ศ.เกียรติคุณ นพ. เสกสิต โอสภากุล
(จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย)
"

ตัวเหลืองในทารก...สีอุจจาระสำคัญอย่างไร

ผศ. พญ. ฉัตต์มณี เลิศอุดมผลวณิช
(จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย)
"

การย่อยแลกโทสบกพร่อง

อ.พญ. ภนิดา แสวงศักดิ์
(จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย)
"

โรคกรดไหลย้อนในเด็ก

อ. พญ. กิตติยา เศรษฐไกรสิงห์
(จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย)
"

A 2-year-old girl with abdominal pain (spontaneous ruptured of choledochal cyst)รศ.พิเศษ. ภิเศก ยิ้มแย้ม
รพ. ศูนย์ขอนแก่น

A  5-year-old girl with dysphagiaพญ.สีวลี สีดาฟอง
พญ.บุญญาณุฬักษ์ สีหาคลัง
ผศ.พญ.ฉัตต์มณี เลิศอุดมผลวณิช
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี

Rectal Bleedingโดย เติมพงศ์ ดําริห์ศิลป์

ลำไส้กลืนกันพญ. ศิวพร แสงโสมแจ่ม

A 11-year-old girl with ascitesพญ. ภาวิณี ชิรปัญญานนท์
อ. นพ. สิวโรจน์ ขนอม
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โรคลำไส้อักเสบเรื้อรังรศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาเด็กท้องผูกไร้โรคทางกาย
พ.ศ.2565 (Clinical Practice Guideline for Functional Constipation) สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับแห่งประเทศไทย

 
Education and Resources
 
 
 
Member Zone
username
password
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับแห่งประเทศไทย
Thai Society of Pediatric Gastroenterology and Hepatology
สำนักงาน: สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารภาควิชากุมารศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-201-1446 โทรสาร 02-201-1446
 
   
  MAP